Pavėžėjimo tvarkos aprašas Pavėžėjimo tvarkos aprašas

IGNALINOS R. DŪKŠTO VIDURINĖ MOKYKLA

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO

 IGNALINOS R. DŪKŠTO VIDURINĖJE MOYKLOJE TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

2013 m. spalio     d. Nr.
Dūkštas          

Vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl mokinių neatlygintino pavėžėjimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario d. sprendimu Nr.  patvirtintų Dūkšto vidurinė mokyklos nuostatų naujos redakcijos 30.13 punktu:

1. Patvirtinti Mokinių neatlygintino pavėžėjimo organizavimo Ignalinos r. Dūkšto vidurinėje mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintą Moksleivių vežiojimo tvarkos aprašą.

 

Mokyklos direktorė                                                                                                       Julija Griškienė

 

 

PATVIRTINTA
Ignalinos r. Dūkšto vidurinės
mokyklos direktoriaus
2013 m. spalio    d.
įsakymu Nr. V-

 

MOKINIŲ NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO

 IGNALINOS R. DŪKŠTO VIDURINĖJE MOKYLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Mokinių neatlygintino pavėžėjimo organizavimo Ignalinos r. Dūkšto vidurinėje mokykloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokinių neatlygintino vežimo į Ignalinos r. Dūkšto vidurinę mokyklą ir neformaliojo švietimo įstaigas ir atgal organizavimą bei kontrolę.

                      2. Apraše vartojamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose bei kituose  teisės aktuose apibrėžtos sąvokos. 

 

II. MOKINIAI, KURIE GALI  BŪTI VEŽAMI NEATLYGINTINAI

 

3. Kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrus nuo mokyklos gyvenantys priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokiniai nemokamai vežami į artimiausią atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą.

                      4. Kaimuose ir miesteliuose gyvenantys 9-12 klasių, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos ir Ignalinos kultūros ir sporto centro) mokiniai šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis nemokamai vežami į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais arba mokykliniu autobusu. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų moksleiviams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis (jei vyksta užsiėmimai ar renginiai).

                      5. Jei mokykliniame autobuse yra laisvų vietų, tėvų (įtėvių, globėjų) pageidavimu juo nemokamai gali būti vežami mokiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

III. NEATLYGINTINO MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMAS

 

6. Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla organizuoja mokinių vežimą į mokyklą bei į neformaliojo ugdymo įstaigas ir atgal.

7. Mokykla jai priklausančiu mokykliniu autobusu veža patvirtintais maršrutais tik Dūkšto vidurinę mokyklą lankančius mokinius.

8. Mokyklinių autobusų maršrutus kasmet iki rugsėjo 10 d. (2013 m. iki spalio 15 d.), įvertinęs mokyklų pateiktus siūlymus dėl mokinių vežimo poreikio, tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Maršrutai (tuo pačiu metu) neturi būti dubliuojami.

                      9. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių vežimo poreikį (būtinų vežti į mokyklą, neformaliojo vaikų švietimo įstaigas ir/ar atgal mokinių skaičių, vežimo laiką) bei mokyklinių autobusų maršrutus, iki kiekvienų metų rugsėjo 10 d. (2013 m. iki spalio 21 d.) atrenka vežėjus mokiniams (vietinio, tolimojo susisiekimo autobusais ar keleiviniais traukiniais) vežti. Suderinusi su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, sudaro su atrinktais vežėjais sutartis arba, jei atrinkto vežėjo transportu vyksta tik keli mokiniai, kas mėnesį mokyklos direktoriaus įsakymu kompensuoja tėvams (įtėviams, globėjams) išlaidas pagal pateiktus važiavimo bilietus.

 

10. Atsiskaitymo su vežėjais tvarka nustatoma aprašo 9 punkte nurodytose sutartyse. Vežėjams turi būti kompensuojamos išlaidos atsižvelgiant į faktiškai vežtų mokinių skaičių.

11. Mokykla mokiniams, turintiems teisę į nemokamą važiavimą, išduoda mokinio pažymėjimus. Pažymėjime nurodomas maršrutas, vykimo dienos. Išduoti mokinio pažymėjimai registruojami Mokinio pažymėjimų apskaitos žurnale.

                      12. Mokiniui išvykus, persikėlus gyventi kitur ar gavus informaciją apie pamestą pažymėjimą, mokykla nedelsdama apie tai pažymi Mokinio pažymėjimo apskaitos žurnale ir informuoja vežėją. Mokiniui išvykus ar keičiant gyvenamąją vietą, išduotas pažymėjimas grąžinamas mokyklai.

13. Vežėjai yra atsakingi, kad mokiniai būtų nemokamai vežami tik mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu ir dienomis.

14. Nesant galimybės vežti mokinių į mokyklą ir atgal mokykliniu, vietinio, tolimojo susisiekimo autobusais ar keleiviniais traukiniais, bendrojo ugdymo mokyklos, asmenims, vežantiems moksleivius nuosavu transportu, kompensuoja vežimo išlaidas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatytą uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos autobusų parko keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais kainą už vieną kilometrą, už nuvežimą pirmyn ir atgal kartą per dieną. Mokykla su tėvais (įtėviais, globėjais), kurių vaikai bus vežami nuosavu transportu, jų prašymu sudaro sutartis dėl vežimo išlaidų kompensavimo. Išlaidos tėvams kompensuojamos ne rečiau kaip kas ketvirtį.

                     

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už vežėjų atrinkimą, sutarčių sudarymą, teisingą lėšų, skirtų mokinių vežimui, panaudojimą, maršrutų mokinių pažymėjimuose įrašymą, ginčų, iškilusių dėl mokinių vežimo, nagrinėjimą atsako atsakingi darbuotojai ir mokyklos vadovas.

16. Kaip laikomasi šio aprašo, kontroliuoja mokyklos direktorius.

_____________________

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.