Skyriaus vedėja - Julija Griškienė
tel. 8 386 51175
e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administration: 

Julija Griškienė - Head of the Department

phone: 8 386 51175 e-mail address: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Gyvenimo aprašymas

Mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje.

Išsilavinimas ir kvalifikacija:
1994 – 1997  m. studijavo  Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
1997 – 2000 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo socialinių mokslų edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
1997 – 2005 m. dirbo Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje pradinių klasių  mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja.
2005-2011 m. dirbo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. tapo Dūkšto vidurinės  mokyklos direktore.

Life description

 Dūkštas She attended high school.

Education and qualifications:

1994 - 1997 m. studied at Vilnius Higher Pedagogical School, she has gained a primary school teacher training. 1997 - 2000 m. studied at Vilnius Pedagogical University, she has acquired social science education  bachelor's degree  and  primary school teaching qualification.

Pedagogical work experience and responsibilities:

1997 - 2005 m. She worked at Visaginas Žiburys elementary school.

The period 2005-2011. She worked in the Department of Education, Culture and Sport at Ignalina District Municipality.

On the 1st of  September 2011  she became  principal at Dūkšas secondary school.

Metinės veiklos užduotys.

2019 Metų veiklos ataskaita.

2018 Metų veiklos ataskaita.

Mokyklos direktoriaus funkcijos.

1.       Organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

2.Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir mokyklos nuostatų;

3.Tvirtina mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

6.Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

7.Mokyklos vardu sudaro sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

8.Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

9.Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

10.  Vadovauja mokytojų tarybai;

11.  Nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis ir tvirtina pareigybės aprašymą;

12.  Organizuoja darbuotojų pasitarimus mokyklos veiklos klausimais;

13.  vadovauja mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo plano rengimui, jų įgyvendinimui, juos tvirtina;

14.  Tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus;

15.  Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

16.      Inicijuoja mokyklos darbo tvarkos taisyklių rengimą, projekto svarstymą, teikia mokyklos tarybai suderinti;

17.      Kartu su mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo bei atsakomybės sistemą;

18.      Užtikrina etikos normų laikymąsi mokykloje, skaidriai priimamus sprendimus, sveiką, saugią ir užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

19.      Rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

20.      Organizuoja specialiųjų poreikių mokinių ir vaikų, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, ugdymo, socialinės pedagoginės, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios, informacinės ar kitos pagalbos teikimą, plėtoja bendradarbiavimą  su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

21.      Palaiko ryšius su Ignalinos rajono savivaldybės institucijomis, rėmėjais;

22.      Stebi, analizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus;

23.      Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

24.      Rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga;

25.      Organizuoja pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, pamokų tvarkaraščių sudarymą;

26.      Atstovauja mokyklai kitose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus;

27.      Inicijuoja mokyklos įsivertinimo vykdymą;

28.      Sudaro mokyklos Vaiko gerovės komisiją, supažindina mokyklos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, mokyklos lankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;

29.      Rengia ir skelbia informaciją apie mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

30.      Atsako už visą mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

31.      Užtikrina mokinių maitinimą;

32.      Inicijuoja pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sudarymą ir ją tvirtina;

33.      mokomieji dalykai: biologija, fizika, chemija, geografija, dailė, technologijos, matematika, informacinės technologijos, ekonomika, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

34.      Sudaro tinkamas sąlygas pailgintos dienos grupės, mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės, bibliotekos veiklai;

35.      Atsako už švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių teisės aktų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai;

36.      Vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 
 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.