Kiti darbuotojai Kiti darbuotojai

Kiti darbuotojai

Narių vertinimas:  / 1

Specialusis pedagogas, logopedas dirba atskiroje patalpoje, teikia mokiniams atitinkamą pagalbą pagal veiklos planą.

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Audrius Krikščionaitis

Specialusis pedagogas.

(8~386) 5 11 75

 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

1.     Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;

2.     Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios Pagalbos mokiniui, mokytoju ir mokyklai centro specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

3.     Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas (mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), veiklos ataskaitą;

4.     Padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.     Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas;

6.     Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;

7.     Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

8.     Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

9.     Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

10.Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

11.Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius;

12.Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu susijusius darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

 

 

Socialinis pedagogas dirba atskiroje patalpoje, teikia mokiniams atitinkamą pagalbą pagal veiklos planą.

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Loreta Grinevičienė

Socialinė pedagogė

(8~386) 5 11 75

 

Socialinio pedagogo funkcijos:

1.     Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

2.     Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausančiais rizikos grupei, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

3.     Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.

4.     Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

5.     Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

6.     Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, suderinęs su mokyklos vadovu. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

7.     Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

8.     Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

9.     Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

10.Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

11.Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

12.Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

13.Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

14.Sistemingai tvarko nemokamo mokinių maitinimo mokykloje dokumentus, nemokamai maitinamų mokinių sąrašus, teikia ataskaitas apie nemokamą maitinimą mokykloje.

Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus mokyklos administracijos pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.


Vyriausioji virėja ir virėja rūpinasi, kad laiku ir kokybiškai būtų paruoštas maistas, sudaro valgiaraštį, atsako už gautą maisto produktų laikymą ir apsaugą.

 

Mokyklos valgykloje dirbančių virėjų sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Aldona Mikulėnienė Virėja (8~386) 5 11 75

 

     

 

Vyriausiojo virėjo pareigos:

1.     Vyriausioji virėja organizuoja maisto gamybą valgykloje, garantuoja geros kokybės  patiekalų ruošimą.

2.     Garantuoja technologinę drausmę.

3.     Paskirsto darbą valgyklos darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę ir savalaikiškumą.

4.     Kontroliuoja valgykloje pagamintos produkcijos kokybę, žaliavų ir maisto produktų, prieskonių taupų naudojimą, maisto gamybos technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi.

5.     Produktus, prekes ir inventorių saugo pagal higienos reikalavimus.

6.     Kelia savo kvalifikaciją ir organizuoja pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą.

7.     Organizuoja šaldymo, kaitinimo, virimo, daržovių ir mėsos apdorojimo bei kitų valgykloje esančių įrengimų saugią ir teisingą eksploataciją.

8.     Organizuoja ir vykdo maisto produktų, žaliavų užsakymą.

9.     Vykdo mokyklos darbuotojų maitinimo talonų apskaitą pagal mokykloje nustatytą tvarką.

10.Kontroliuoja, kad visi valgyklos darbuotojai griežtai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, higienos taisyklių reikalavimų, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamyklos gamintojos) instrukcijų reikalavimų.

11.Prižiūri ir saugo virtuvės inventorių.

12.Organizuoja valgyklos patalpų uždarymą po darbo valandų.

13.Atlieka metinę inventoriaus inventorizaciją.

14.Paruošia technologines korteles ir kontroliuoja patiekalų ruošimą pagal jas.

15.Kontroliuoja patiekalų kokybę degustuojant.

16.Užtikrina kokybišką valgyklos darbą.

17.Tikrina patalpų ir inventoriaus švarą.

18.Taupiai naudoja elektros energiją.

19.Vyr. virėja yra materialiai atsakingas asmuo. Su ja pasirašoma materialinės atsakomybės sutartis.

 

Virėjo pareigos:

1.     Privalo žinoti patiekalų receptūros, porcijų normas, mokinių atskirų maitinimo tvarkaraštį.

2.     Užtikrina, kad maisto produktai būtų paruošti laiku, kad mokiniai būtų maitinami pagal tvarkaraštį.

3.     Užtikrina, kad mokiniams patiekalai būtų pateikiami švariuose induose, pagaminti prisilaikant jų gamybos technologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimų.

4.     Užtikrina, kad virėjos spec. drabužiai būtų švarus ir tvarkingi.

5.     Pasirūpina, kad maisto paruošimo patalpose ir maisto sandėliukuose būtų taikomos saugos priemonės nuo graužikų, tarakonų bei kitų buitinių parazitų.

6.     Užtikrina indų ir darbo vietos švarumą ir tvarkingumą, pagal higienos normų reikalavimus.

7.     Vykdo mokymo įstaigos vadovybės teisėtus nurodymus.

 

Elektrikas, santechnikas, darbininkas tvarko elektros ūkį, mokyklos vandens ir kanalizacijos sistemą, atlieka mokyklos pastatų priežiūros darbus, jų profesijoms artimus darbus.

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Vidmantas Visakavičius

Statinių priežiūros darbininkas

(8~386) 5 11 75

 

 

 

 

                            

Valytojų pareigos:

 

Valytojos atsako už joms skirtų patalpų plotų švarą bei sanitarinę būklę, budi pagal grafiką, budėjimo dieną atlieka drėgną koridorių ir sanitarinių mazgų valymą.

Valytojų sąrašas:

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

 

 

 

2.

Marija Libako

Valytoja

(8~386) 5 11 75

3.

Nadežda Semionovaitė

Valytoja

(8~386) 5 11 75

4.

Valė Povilaitienė

Valytoja

(8~386) 5 11 75

5.

Galina Tvardienė

Valytoja

(8~386) 5 11 75

 

Kiemsargė rūpinasi mokyklos kiemo ir prie jo esančio šaligatvio švara, laiku nuvalo takus, aikšteles, tvarko gėlynus, žiūri tvarkos mokyklos teritorijoje.

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

 

 

(8~386) 5 11 75

 


Vairuotojas

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Antanas Petkelis

Vairuotojas

(8~386) 5 11 75

 

 

Vairuotojo pareigos:

1.         Moka kelių eismo taisykles, perprasti nuostatas, autobusų sandaros ir eksploatacijos, saugaus eismo, keleivių vežimo ir bagažo gabenimo bei kitais klausimais, susijusiais su autobuso vairuotojo darbu.

2.         Išvykstant į kelionę, turi reikiamus dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, valstybinės techninės apžiūros taloną, įstatymų nustatytą draudimo dokumentą, kelionės lapą, maršruto tvarkaraštį, direktoriaus įsakymo kopiją ir kt.) ir prireikus pateikti juos kelių eismą kontroliuojantiems pareigūnams.

3.         Vyksta į kelionę tik techniškai tvarkingu autobusu, turint priešgaisrinės saugos priemones ir vaistinėlę.

4.         Griežtai vykdo kelių eismo taisyklių reikalavimus, važiuoti ne didesniu kaip 70 km/h greičiu, jeigu jis dar labiau neribotas kelio ženklais.

5.         Laiku ir saugiai veža mokinius į paskirties vietą (į mokyklą, iš mokyklos). Laukia mokinių autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse). Stebi, kad mokiniai saugiai galėtų įlipti ir išlipti iš autobuso nustatytose sustojimo vietose (stotelėse) pagal mokinių gyvenamąją vietą.

6.         Primena mokiniams, kad į kitą kelio (gatvės) pusę eitų tik nuvažiavus autobusui ir tik pėsčiųjų perėjose, o jei jų nėra, stačiu kampu, įsitikinus, kad arti nėra važiuojančių transporto priemonių.

7.         Jaunesnius, kaip 10 metų mokinius, išlipus, palydi į kitą kelio pusę, vilkint ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

8.         Užtikrina saugos diržų naudojimą, kad būtų vežama ne daugiau mokinių nei yra sėdimų vietų. Neveža stovinčių mokinių ir pašalinių asmenų.

9.         Reikalauja iš mokinių laikytis Mokinių elgesio autobuse taisyklių.

10.      Sugedus autobusui, nepalieka mokinių be priežiūros ir informuoti apie tai mokyklos vadovus.

11.      Įvykus nelaimei ir jei yra sužeistų, nedelsiant kviečia policiją ir greitąją medicinos pagalbą, jei įmanoma, suteikti pagalbą nukentėjusiems.

12.      Veža mokinius su nuolat įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis; šias žibintų šviesas bei avarinę šviesos signalizaciją įjungti ir sustojus, kai mokiniai įlaipinami (išlaipinami) tamsoje arba esant blogam matomumui.

13.      Nuolat prižiūri autobuso techninę būklę ir jo komplektiškumą, pritvirtinti skiriamuosius ženklus pagal nustatytus reikalavimus.

14.      Periodiškai atlieka autobuso techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu jį paruošti ir pristatyti techninei apžiūrai.

15.      Suprantamai ir laiku (kasdien) pildo kelionės dokumentus, ir paskutinę mėnesio dieną pateikti juos mokyklos vyr. finansininkui.

16.      Veda individualiai degalų, tepalų, ridos ir kitų eksploatacinių medžiagų apskaitą priskirtam automobiliui.

17.      Tausoja patikėtą turtą, efektyviai naudoja eksploatacijai skirtas lėšas.

18.      Nepažeidžia įstaigos vadovybės nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio įstaigos reputacijai.

19.      Baigus darbą, pastato autobusą į tam skirtą vietą.

20.      Mokinių atostogų metu ir tarp mokyklinio autobuso reisų atlieka kiemsargio ir darbininko funkcijas.

Esant reikalui atlika kitus darbus, nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko.


Informacinių technologijų priežiūros specialistas

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Tadas Smalys

Kompiuterių įrangos derintojas

(8~386) 5 11 75

 

       Kompiuterių įrangos derintojas vykdo šias funkcijas:

1.       Vykdo arba dalyvauja vykdant kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimo darbus;

2.       Pataria įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įsigijimo, remonto klausimais, teikia pasiūlymus;

3.       Dalyvauja ruošiant planuojamų įsigyti IKT priemonių specifikacijas;

4.       Diegia ir prižiūri mokyklos darbui naudojamas duomenų bazes ir programas.

5.       Tvarko mokyklos interneto svetainę;

6.       Reguliariai atlieka techninį kompiuterių aptarnavimą įstaigoje (techninė kompiuterių priežiūra, profilaktika, gedimų diagnostika ir kt.);

7.       Prižiūri įstaigos kompiuterinėse darbo vietose įdiegtą sisteminę ir standartinę taikomąją programinę įrangą, užtikrindamas įstaigos informacinių technologijų funkcionalumą;

8.       Konsultuoja įstaigos darbuotojus informacinių technologijų klausimais;

          9,     Vykdo mokyklos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus mokyklos kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo, techninio kompiuterių aptarnavimo įstaigoje klausimais.


Sezoninių kūrikų pareigos:

1.         Saugoti ir tausoti mokyklos turtą.

2.         Esant reikalui, atkasti praėjimo takus į malkinę, jei slidu – pabarstyti smėliu.

3.         Patikrinti įrašus pamainų perdavimo ir operatyviniame žurnale ir pasirašyti, kai bus patikrinta:

3.1.    ar gera kūrenimo įrenginių ir dūmtraukių techninė būklė;

3.2.    ar tvarkingi įrengimai;

3.3.    ar tvarkingi kontrolės matavimo prietaisai;

3.4.    ar pakuroje nėra pašalinių daiktų;

3.5.    ar vandens lygis atitinka katilų eksploatacijos reikalavimus;

3.6.    ar per armatūrą, flanšus, angas ir t.t. neprateka vanduo;

3.7.    ar prieš apsauginius vožtuvus ir už jų nėra aklių;

3.8.    ar veikia apšvietimas;

3.9.    ar tvarkingi įrankiai ir pagalbinis inventorius;

3.10.ar tvarkinga darbo vieta, ar neužkrauti praėjimai ir priėjimai prie katilų;

3.11.ar pakankama trauka pakuroje;

3.12.ar yra gesintuvas, dėžė su smėliu bei kitas gaisro gesinimo inventorius;

3.13.ar neapgriuvęs apsauginis pakuros mūras.

4.     Išvėdinti pakuras ir dūmtraukius.

5.    Paruošti katilą, jį užkurti.

6.    Darbo metu neužsiimti pašaliniais darbais.

7.    Neleisti pakilti vandens temperatūrai katiluose daugiau kaip 90 laipsnių.

8.    Užgesinęs katilą, kuris kūrenamas kietu kuru, kūrikas privalo:

9.    sumažinti trauką, sudeginti pakuroje esantį kurą;

10.išvalyti pakurą;

11.uždarius dūmų užsklandą, trauką visiškai sustabdyti.

12.     Avariniais (ypatingais) atvejais, nurodytais darbų saugos instrukcijoje, kūrikas nedelsdamas turi užgesinti pakurą ir imtis priemonių gedimams pašalinti, informuoti apie tai direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams arba direktorių.

13.Baigus darbą  sutvarkyti darbo vietą, sudėti įrankius į saugojimo vietas.

14.Perduoti pamainą, pasirašyti  pamainų perdavimo žurnale, informuoti atsakingą asmenį apie atsiradusius trūkumus.

Kilus gaisrui, įvykus nelaimingam atsitikimui, informuoti atitinkamas institucijas, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams ir direktorių.