Ugdymas karjerai Ugdymas karjerai

 

 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projektu tęsiamos Švietimo ir mokslo ministerijos vykdyto projekto „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0065-04 pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmoniškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ veiklos.

Nuo 2012 metų spalio mėnesio Dūkšto vidurinė mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos mokykloje

 

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, nes atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas, keičiasi žmogaus bendrosios ir specialiosios karjeros kompetencijos ir jų įgyvendinimas profesinėje veikloje. Kitaip tariant, XXI amžiuje sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

 

Tikslai:

Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes. Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

 

Uždaviniai:

 1. Sukurti darbo vietą konsultavimui karjeros ugdymo klausimais
 2. Paruošti metodines priemones
 3. Rengti informaciją apie karjerą ir skelbti ją mokyklos stende
 4. Suburti koordinacinę karjeros ugdymo grupę
 5. Pristatyti karjeros ugdymo projektą administracijos ir koordinacinės grupės nariams
 6. Pristatyti karjeros ugdymą mokyklos bendruomenei
 7. Sukurti trijų mėnesių ugdymo planą ir suderinti jį su mokyklos metiniu ugdymo planu
 8. Sudaryti individualių ir grupinių konsultacijų grafiką mokiniams
 9. Integruoti karjeros ugdymą į neformalaus ugdymo renginius
 10. Konsultuoti mokinius individualiai ir grupėje
 11. Konsultuoti mokytojus karjeros ugdymo klausimais

Koordinacinė grupė

A.Židanavičienė - karjeros ugdymo vadovė

A. Kirkila - soc. pedagogas

G. Sobčikienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

S. Petkūnienė - mokytoja

J. Ragauskienė - mokytoja

N. Skunčikienė - mokytoja

 

 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.