Civilinė sauga

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS (atsisiųsti .doc)

IGNALINOS RAJONO
DŪKŠTO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS
Dėl civilinės saugos  ekstremaliŲJŲ Situacijų VALDYMO plano patvirtinimO

2012  m. balandžio  20 d. Nr. V-77
Dūkštas

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punkto reikalavimais:

                     1. T v i r t i n u  Civilinės saugos  ekstremaliųjų  situacijų valdymo planą.
                     2. N u r o d a u  Civilinės saugos organizatoriui Viktorui Truchinui organizuoti šio plano įgyvendinimą, vykdymo  priežiūrą ir taisymą.

Direktorė                                                             Julija Griškienė