Įsivertinimas Įsivertinimas

Įsivertinimas

Įsivertinimo ataskaita 2010-2011 m.m.

Ignalinos rajono Dūkšto vidurinės mokyklos mokinių ir jų tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimas (Apklausos laikas – 2010 m. gegužės 12 – 31 d.) STATISTINĖ ATASKAITA (.doc)

Vidaus audito ataskaita (2009-2010) (.doc)

 

IŠ  IGNALINOS RAJONO DŪKŠTO VIDURINĖS MOKYKLOS

KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO ATASKAITOS

Vizito laikas - 2010 metų rugsėjo mėnesio 27- 30 dienos

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimas.

Išorės vertintojų komanda:

Vadovaujantysis vertintojas – Gediminas Matiekus

Išorės vertintojai:

Algirdas Uziala, atsakingas už 1-os srities „Mokyklos kultūra“ bei už 5-os srities „Mokyklos strateginis valdymas“ vertinimą;

Audronė Šarskuvienė atsakinga už 2-os srities „Ugdymas ir mokymasis“ vertinimą;

Jonas Paukštė, atsakingas už 3-ios srities „Pasiekimai“ bei už 4-os srities „Pagalba mokiniui“ vertinimą.

 

Mokyklos stiprieji ir tobulintini veikos aspektai

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla. (1.1.3.)
 2. Daugumos klasių mikroklimatas palankus mokymuisi. (1.1.6.)
 3. Geri mokyklos ryšiai su vietos bendruomene. (1.4.1.)
 4. Ugdymo turinys diferencijuojamas, teikiama pagalba skirtingų gebėjimų mokiniams. (2.5.2.; 4.3.1.)
 5. Geri mokyklos neakademiniai rezultatai rajone ir šalyje. (3.2.2.)
 6. Mokyklos ugdytiniai sėkmingai pasirenka tolimesnę mokymosi kryptį. (3.2.3. ; 4.4.2.)
 7. Pagalbos mokiniui priemonės yra tikslingos ir dera tarpusavyje. (4.1.1.)
 8. Bendruomenės santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu. (1.1.4.)
 9. Mokykloje yra atsakinga pagalbą teikiančių specialistų komanda. (4.2.2.; 4.2.3.)
 10. Tinkamas mokyklos lėšų panaudojimas. (5.5.1.)

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Mokyklos įvaizdžio formavimas. (1.4.3. ; 1.1.2.)
 2. Išmokimo stebėjimas ir asmeninės pažangos matavimas pamokose. (2.3.4.; 2.6.2.)
 3. Pamokos uždavinio, orientuoto į aiškiais kriterijais pamatuojamą rezultatą, kėlimas. (2.2.2.)
 4. Metodų, aktyvinančių mokymą/si, taikymas pamokose. (2.3.1.; 2.4.3.)
 5. Dalykų ryšiai ir integracija. (2.1.3.)

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.