Pradinis ugdymas Pradinis ugdymas

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

1.         Pradinio ugdymo Bendrajai programai įgyvendinti ugdymo valandos per savaitę skirstomos jungtinėse klasėse:

 

Dalykai

2 – 3 kl.

Mokinių sk. 18

1 – 4 kl.

Mokinių sk. 14

Pamokų sk. pagal UP

Jungtinių

pam. sk.

Nejungtinių pam. sk.

Pamokų sk. pagal UP

Jungtinių

pam. sk.

Nejungtinių pam. sk.

2 kl.

3 kl.

2 kl.

3 kl.

1 kl.

4 kl.

1 kl.

4 kl.

Dorinis ugdymas

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Tikyba

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Etika

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Kalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

7

7

7

 

 

8

7

5

3

2

Anglų kalba (pirmoji užsienio kalba)

2

2

 

2

2

 

2

 

 

2

Matematika

4

5

5

 

 

4

4

4

 

 

Pasaulio pažinimas

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

Meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailė ir technologijos

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

Muzika

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

Kūno kultūra

2

3

3

 

 

3

3

3

 

 

Minimalus privalomų pam. sk. mokiniui

22

24

27

22

23

27

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

1(kūno k.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

23

24

 

 

 

22

23

 

 

 

Neformalus ugdymas

 

 

2

 

 

2

Iš viso

 

 

29

 

 

29

                       

 

2.         Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis:

 

2.1.        ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min. Per dieną vyksta ne daugiau kaip 5 pamokos.

 

2.2.       Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kita ugdymo organizavimo forma (pvz.: projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.):

 

2.2.1.          ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną turėtų būti ne ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną;

 

2.2.2.           toks ugdymas numatomas ilgalaikiuose planuose.

 

3.        Ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:

 

3.1.       Dorinis ugdymas:

 

3.1.1.      tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų tikybą;

 

3.1.2.      mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;

 

3.1.3.      dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal  tėvų (globėjų) parašyta prašymą.

 

3.2.       Kalbinis ugdymas:

 

3.2.1.      siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos turi būti ugdomos įgyvendinant ir kitas (ne lietuvių kalbos) Bendrosios programos ugdymo dalykų programas: panaudojant mokomąsias užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus.

 

3.2.2.      Pirmosios užsienio kalbos mokymas:

 

3.2.2.1.         pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;

 

3.2.2.2.         tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų, vokiečių) (toliau – užsienio kalba). Siūloma rinktis iš dviejų užsienio kalbų.

 

3.2.2.3.         užsienio kalbai mokyti 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę.

 

3.3.       Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

 

3.3.1.      gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Pamokų metu organizuojamos veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis (iki 1/4) pamokų skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (mokyklos teritorijoje, miške, prie vandens telkinio) aplinkoje;

 

3.3.2.      socialiniams gebėjimams ugdytis dalis (iki 1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose, mokyklos organizuojamuose renginiuose).

 

3.4.       Matematinis ugdymas:

 

3.4.1.      organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi Bendrosios programos matematikos dalyko programa, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų TIMSS 2011 m. rezultatais ir rekomendacijomis, naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

 

3.5.       Kūno kultūra:

 

3.5.1.      2 klasėje kūno kultūrai mokyti skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę, todėl panaudojama 1 valanda iš mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skirtų valandų;

 

3.5.2.       specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas.

 

3.6.       Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):

 

3.6.1.      technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko.

 

3.7.       Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: Žr. į 36-39 punktus.

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.