Pavėžėjimo tvarkos aprašas Pavėžėjimo tvarkos aprašas

 

IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLA

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo       d. Nr. V-

Dūkštas

 

           

Vadovaudamasi Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Dūkšto mokyklos nuostatų, patvirtintų Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-62, 30.13 papunkčiu:

1. P a t v i r t i n u Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos r. Dūkšto mokykloje  tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Ignalinos r. Dūkšto mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-189 „Dėl mokinių neatlygintino pavėžėjimo organizavimo Ignalinos r. Dūkšto mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą tvarkos aprašą.

 

 

Direktorė                                                                                                                       Julija Griškienė

 

PATVIRTINTA

Ignalinos r. Dūkšto mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo      d.

įsakymu Nr. V-

 

 

MOKINIŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

 IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos r. Dūkšto mokykloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokinių neatlygintino vežimo į Ignalinos r. Dūkšto mokyklą ir neformaliojo švietimo įstaigas ir atgal išlaidų kompensavimą bei kontrolę.

2.    Apraše vartojamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose bei kituose  teisės aktuose apibrėžtos sąvokos. 

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMAS

 

3.    Kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrus nuo mokyklos gyvenantys priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokiniai nemokamai vežami į artimiausią atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą.

4.    Kaimuose ir miesteliuose gyvenantys 9–10 klasių, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos ir Ignalinos kultūros ir sporto centro) mokiniai šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis nemokamai vežami į mokyklą ar įstaigą iki 40 km atstumu ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais arba mokykliniu autobusu. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų moksleiviams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis (jei vyksta užsiėmimai ar renginiai).

5.    Jei mokykliniame autobuse yra laisvų sėdimų vietų, tėvų (įtėvių, globėjų) pageidavimu juo nemokamai gali būti vežami mokiniai, ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir Vidiškių gimnazijos Dūkšto skyriaus mokiniai.

6.    Neatsižvelgiant į aprašo 3 punkto nuostatas, nemokamai gali būti vežami mokiniai mokyklos Vaiko gerovės komisijos siūlymu, suderinus su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

 

III SKYRIUS

NEATLYGINTINO VEŽIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

7.    Ignalinos r. Dūkšto mokykla organizuoja mokinių vežimą į mokyklą bei į neformaliojo ugdymo įstaigas ir atgal.

8.    Mokykla jai priklausančiu mokykliniu autobusu veža patvirtintais maršrutais Dūkšto mokyklą ir Vidiškių gimnazijos Dūkšto skyrių lankančius mokinius.

9.    Mokykla kasmet iki rugsėjo 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus mokyklinių autobusų maršrutus pateikia Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Maršrutinių ir mokyklinių autobusų maršrutai neturi būti dubliuojami.

10.    Mokykla, atsižvelgdama į mokinių vežimo poreikį (būtinų vežti į mokyklą, neformaliojo vaikų švietimo įstaigas ir (ar) atgal mokinių skaičių, vežimo laiką, vežimo tarifus) bei mokyklinių autobusų maršrutus, iki kiekvienų metų rugsėjo 10 d. atrenka vežėjus mokiniams (vietinio, tolimojo susisiekimo autobusais ar keleiviniais traukiniais) vežti ir, suderinusi su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, sudaro su atrinktais vežėjais sutartis. Jei atrinkto vežėjo transportu vyksta tik keli mokiniai, kas mėnesį mokyklos direktoriaus įsakymu kompensuoja tėvams (įtėviams, globėjams) išlaidas pagal pateiktus važiavimo bilietus.

11.    Atsiskaitymo su vežėjais tvarka nustatoma aprašo 10 punkte nurodytose sutartyse. Vežėjams turi būti kompensuojamos išlaidos atsižvelgiant į faktiškai vežtų mokinių skaičių.

12.    Lėšos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamam vežimui kompensuoti numatomos mokyklos asignavimuose.

13.    Mokykla mokiniams, turintiems teisę į nemokamą vežimą, išduoda mokinio pažymėjimus. Pažymėjime nurodomas maršrutas, vykimo dienos. Išduoti mokinio pažymėjimai registruojami Mokinio pažymėjimų apskaitos žurnale.

14.    Mokiniui išvykus, persikėlus gyventi kitur ar gavus informaciją apie pamestą pažymėjimą, mokykla nedelsdama apie tai pažymi Mokinio pažymėjimo apskaitos žurnale ir informuoja vežėją. Mokiniui išvykus ar keičiant gyvenamąją vietą, išduotas pažymėjimas grąžinamas mokyklai.

15.    Vežėjai yra atsakingi, kad mokiniai būtų nemokamai vežami tik mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu ir dienomis.

16.    Nesant galimybės vežti mokinių į mokyklą ir atgal mokykliniu, vietinio, tolimojo susisiekimo autobusais ar keleiviniais traukiniais, mokykla, asmenims, vežantiems moksleivius nuosavu transportu, kompensuoja vežimo išlaidas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatytą uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos autobusų parko keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais kainą už vieną kilometrą, už nuvežimą pirmyn ir atgal kartą per dieną. Mokykla su tėvais (įtėviais, globėjais), kurių vaikai bus vežami nuosavu transportu, jų prašymu sudaro sutartis dėl vežimo išlaidų kompensavimo. Išlaidos tėvams kompensuojamos ne rečiau kaip kas ketvirtį.

                     

IV SKYRIUS

MOKINIŲ VEŽIMO IŠLAIDŲ KONTROLĖ

 

17.     Už vežėjų atrinkimą, sutarčių sudarymą, teisingą lėšų, skirtų mokinių vežimui, panaudojimą, maršrutų mokinių pažymėjimuose įrašymą, ginčų, iškilusių dėl mokinių vežimo, nagrinėjimą atsakingas mokyklos vadovas.

18.    Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos r. Dūkšto mokykloje tvarkos aprašo kontrolę vykdo už mokinių pavėžėjimo organizavimą atsakingas asmuo ir vyriausiasis finansininkas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.    Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas Ignalinos r. Dūkšto mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

_____________________

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.