Mokyklos direktorė - Julija Griškienė
tel. 8 386 51175
e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administration: 

Julija Griškienė -principal

phone: 8 386 51175 e-mail address: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Gyvenimo aprašymas

Mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje.

Išsilavinimas ir kvalifikacija:
1994 – 1997  m. studijavo  Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
1997 – 2000 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo socialinių mokslų edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
1997 – 2005 m. dirbo Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje pradinių klasių  mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja.
2005-2011 m. dirbo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. tapo Dūkšto vidurinės  mokyklos direktore.

Life description

 Dūkštas She attended high school.

Education and qualifications:

1994 - 1997 m. studied at Vilnius Higher Pedagogical School, she has gained a primary school teacher training. 1997 - 2000 m. studied at Vilnius Pedagogical University, she has acquired social science education  bachelor's degree  and  primary school teaching qualification.

Pedagogical work experience and responsibilities:

1997 - 2005 m. She worked at Visaginas Žiburys elementary school.

The period 2005-2011. She worked in the Department of Education, Culture and Sport at Ignalina District Municipality.

On the 1st of  September 2011  she became  principal at Dūkšas secondary school.

Metinės veiklos užduotys.

2019 Metų veiklos ataskaita.

2018 Metų veiklos ataskaita.

Mokyklos direktoriaus funkcijos.

1.       Organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

2.Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir mokyklos nuostatų;

3.Tvirtina mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

4.Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

5.Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

6.Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

7.Mokyklos vardu sudaro sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

8.Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

9.Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

10.  Vadovauja mokytojų tarybai;

11.  Nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis ir tvirtina pareigybės aprašymą;

12.  Organizuoja darbuotojų pasitarimus mokyklos veiklos klausimais;

13.  vadovauja mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo plano rengimui, jų įgyvendinimui, juos tvirtina;

14.  Tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus;

15.  Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

16.      Inicijuoja mokyklos darbo tvarkos taisyklių rengimą, projekto svarstymą, teikia mokyklos tarybai suderinti;

17.      Kartu su mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo bei atsakomybės sistemą;

18.      Užtikrina etikos normų laikymąsi mokykloje, skaidriai priimamus sprendimus, sveiką, saugią ir užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

19.      Rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

20.      Organizuoja specialiųjų poreikių mokinių ir vaikų, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, ugdymo, socialinės pedagoginės, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios, informacinės ar kitos pagalbos teikimą, plėtoja bendradarbiavimą  su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

21.      Palaiko ryšius su Ignalinos rajono savivaldybės institucijomis, rėmėjais;

22.      Stebi, analizuoja, vertina mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus;

23.      Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

24.      Rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga;

25.      Organizuoja pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, pamokų tvarkaraščių sudarymą;

26.      Atstovauja mokyklai kitose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus;

27.      Inicijuoja mokyklos įsivertinimo vykdymą;

28.      Sudaro mokyklos Vaiko gerovės komisiją, supažindina mokyklos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, mokyklos lankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;

29.      Rengia ir skelbia informaciją apie mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

30.      Atsako už visą mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

31.      Užtikrina mokinių maitinimą;

32.      Inicijuoja pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sudarymą ir ją tvirtina;

33.      mokomieji dalykai: biologija, fizika, chemija, geografija, dailė, technologijos, matematika, informacinės technologijos, ekonomika, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

34.      Sudaro tinkamas sąlygas pailgintos dienos grupės, mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės, bibliotekos veiklai;

35.      Atsako už švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių teisės aktų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai;

36.      Vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Gražina Sobčikienė

III vadybinė kategorija
tel. 8 386 51175

e-paštas: 
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Vice principal

Gražina Sobčikienė

III management category
phone: 8 386 51175

e-mail address: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

1.       Dalyvauja mokyklos ugdymo plano sudaryme ir kontroliuoja jo vykdymą;

2.       Organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą;

3.       Rūpinasi mokinių apskaita, apskaitos knygų, žurnalų, bylų, sutarčių tvarkymu;

4.       Inicijuoja dalykinių metodinių grupių veiklos ir klasių auklėtojų darbo organizavimą;

5.       Organizuoja neformalųjį švietimą, sudaro neformaliojo švietimo ir pamokų tvarkaraščius;

6.       Vertina auklėjamojo darbo rezultatus;

7.       Stebi ugdymo procesą ir vertina jo rezultatus;

8.       Kontroliuoja ugdymo turinio dokumentacijos, dienynų, bylų tvarkymą;

9.       Administruoja ir vykdo Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, teikia informaciją egzaminų centrui;

10.    Tvarko mokinių mokymosi pasiekimų, išsilavinimo ir baigimo dokumentus;

11.    Tvarko Mokinių registrą ir statistines ataskaitas;

12.    Organizuoja duomenų įvedimą ir tvarko duomenis Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);

13.    Organizuoja mokinių pavėžėjimą;

14.    Tvarko pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitą ir pildo tabelius;

15.    Mokomieji dalykai; istorija, lietuvių kalba, vokiečių kalba, anglų kalba, rusų kalba, pradinės klasės, tikyba, etika, kūno kultūra, muzika;

16.    Vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

17.    Dalyvauja ugdymo plano sudaryme ir kontroliuoja jo vykdyme.

18.    Įgyvendina neįgalių vaikų integravimosi programas.

19.    Rūpinasi mokinių apskaita, apskaitos knygų, žurnalų, bylų, sutarčių tvarkymu.

20.    Inicijuoja dalykinių metodinių grupių veiklos ir klasių auklėtojų darbo organizavimą.

21.    Organizuoja popamokinę veiklą, neformalųjį ugdymą, sudaro popamokinės veiklos tvarkaraštį.

22.    Vertina auklėjamojo darbo rezultatus.

23.    Rūpinasi vaikų teisių apsauga, socialinio ir prevencinio darbo, kvaišalų vartojimo prevencijos organizavimu.

24.    Stebi ugdymo procesą ir vertina jo rezultatus.

25.    Organizuoja pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir veda jos apskaitą.

26.    Kontroliuoja ugdymo turinio dokumentacijos, dienynų, bylų tvarkymą.

27.    Administruoja ir vykdo Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų mokyklos baigiamuosius egzaminus, teikia informaciją egzaminų centrui.

28.    Tvarko mokinių mokymosi pasiekimų, išsilavinimo ir baigimo dokumentus.

29.    Pildo Moksleivių duomenų bazes ir statistines ataskaitas.

30.    Pildo Pedagogų duomenų bazę ir statistines ataskaitas.

31.    Organizuoja tėvų informavimą ir švietimą.

32.    Organizuoja mokinių pavėžėjimą ir budėjimą mokykloje.

33.    Tvarko pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitą ir pildo tabelius.

34.    Organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą.

35.    Rengia ir skelbia informaciją apie mokyklos veiklą ir jos rezultatus.

 

 

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

tel. 8 386 51175

e-paštas:

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigos ir funkcijos:

1.     Organizuoja ir vadovauti Mokyklos ūkio darbuotojų darbui, užtikrinti, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad mokyklos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas mokyklos veiklos sutrikimų.

2.     Užtikrina, kad mokyklos teritorija visada būtų švari ir tvarkinga, kad iš jos reguliariai būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai.

3.     Užtikrina, kad mokyklos teritorijos poilsio, sporto, mokomųjų bandymų, ūkio zonose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai.

4.     Pasirūpina, kad prie mokyklos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas.

5.     Pasirūpina, kad mokyklos teritorijos apšvietimas ir mokyklos patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas.

6.     Nustatytu laiku organizuoti mokyklos pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras.

7.     Organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą.

8.     Žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo mokyklos pastatų stogų, nuo mokyklos teritorijoje esančių kelių ir takų, organizuoti kelių ir takų barstymą smėliu.

9.     Užtikrina, kad būtų laiku atliktas mokyklos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai.

10.Užtikrina, kad laiku būtų atliktas mokyklos katilinės ir šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui.

11.Organizuoja mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, klasių aprūpinimą suolais ir kėdėmis pagal poreikį.

12.Užtikrina, kad fizikos, chemijos kabinetui ir kitiems darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos. Atlikti darbuotojų instruktavimą.

13.Pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos.

14.Pasirūpina, kad kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose mokyklos patalpose pagal higienos reikalavimus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės.

15.Tikrina, ar mokomieji reaktyvai chemijos kabinete laikomi užrakintose spintose, ar jų kiekis ir asortimentas atitinka leistinas normas.

16.Užtikrina, kad visos mokyklos patalpos kasdien būtų valomos drėgnu būdu, vėdinamos atidarius langus ir viršlangius.

17.Organizuoja mokyklos aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, patvirtintais Valstybinės higienos inspekcijos.

18.Reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad klasės, dirbtuvės, mokymo kabinetai būtų valomi po paskutinės pamokos ir pakartotinai – po neformaliojo ugdymo užsiėmimų.

19.Reikalauja, kad koridoriai, sanitariniai mazgai būtų valomi po kiekvienos pertraukos, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistinos plovimo priemonės.

20.Užtikrinti, kad unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas šalinančiomis priemonėmis.

21.Užtikrina, kad sporto salė po kiekvienos pamokos, renginio būtų valoma drėgnu būdu, naudojant plovimo priemones ir vėdinama po kiekvienos pamokos, kad iš dirbtuvių po kiekvieno užsiėmimo būtų išvalytos šiukšlės, atliekos, skiedros, kad mokyklos langai būtų valomi ne rečiau kaip du kartus per metus iš išorės ir kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

22.Kontroliuoja kad įrenginiai (elektros, dujų, viryklės ir kt.) būtų techniškai tvarkingi, gerai prižiūrimi, dirbtuvėse ir kitur naudojami elektros įrenginiai įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje.

23.Kontroliuoja ar tvarkingos klasių, kabinetų, sporto salės, dirbtuvių, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai dirba.

24.Užtikrina, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos.

25.Kontroliuoja ar mokykloje esanti pranešimo apie gaisrą sistema patikimai veikia.

26.Pasirūpina, kad mokyklos patalpose būtų reikiamas gesintuvų skaičius.

27.Užtikrina, kad žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai nebūtų užkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais.

28.Pasirūpina, kad būtų parengtas žmonių evakavimo kilus gaisrui grafinis ir rašytinis planas, kad grafinis planas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą.

29.Pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakavimo durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai.

30.Moko ir instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrinti, kad būtų parengta mokyklos gaisrinės saugos instrukcija.

31.Reikalauja, kad visi mokyklos darbuotojai laikytųsi nustatyto gaisrinės saugos režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, kabinetuose, dirbtuvėse pedagogai, apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros ir dujų prietaisus.

32.Rengiant mokinių šventes užtikrina, kad eglučių ir patalpų iliuminacija būtų įrengta pagal galiojančias Elektros įrenginių įrengimo taisykles, kad popierinės ir kitokių degių medžiagų papuošalų, vėliavėlių girliandos būtų kabinamos tik ten kur nėra pavojaus, kad jos užsidegs.

33.Vykdo teisėtus mokyklos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

Esant reikalui atlika kitus darbus, nurodytus Mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko.

 

Vyr. finansininkė Ona Petkelienė

tel. 8 386 51175

e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                      Vyriausiojo finansininko pareigos:

1.       Vyriausias finansininkas organizuoja finansinę ir buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę.

2.       Ataskaitiniai duomenys turi būti teisingi ir laiku pateikiami kontroliuojančiosioms įstaigoms.

3.       Vyriausiasis finansininkas privalo taikyti apskaitos kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus.

4.       Vyriausiasis finansininkas turi taip organizuoti savo darbą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:

4.1.  apskaičiuojamos visos lėšos, materialinės vertybės ir buhalterinės apskaitos dokumentuose laiku fiksuojamos operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

4.2.  tiksliai apskaičiuotos sąmatinės išlaidos;

4.3.  tvarkoma įstaigoje įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;

4.4.  teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą „Sodrą“, įsiskolinimai juridiniams asmenims;

4.5.  buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiajai įstaigai;

4.6.  tinkamai saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatytąja tvarka perduodamos į archyvą.

5.       Vyriausiasis finansininkas privalo kontroliuoti:

5.1.  kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

5.2.  kaip laikomasi lėšų, materialinių vertybių ir t. t. inventorizavimo taisyklių;

5.3.  ar teisingai naudojamos apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės drausmės;

5.4.  ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai skolintojams, laikomasi mokėjimo drausmės.

6.     Vyriausiasis finansininkas turi padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam lėšų materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams.

7.     Atskleidęs neteisėtus darbuotojų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), finansininkas praneša apie tai mokyklos direktoriui.

8.     Dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos lėšos bei materialinės vertybės, taip pat įsakymai, potvarkiai bei darbuotojų atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys turi būti pasirašyti mokyklos direktoriaus ir vizuoti finansininko.

9.     Vyriausiasis finansininkas, gavęs direktoriaus nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jei tai prieštarauja įstatymams arba nurodymų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai informuoja direktorius raštu. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtus veiksmus tenka mokyklos direktoriui.

10.      Veda įmonės materialinių vertybių apskaitą pagal sudarytą s-tų planą.

11.      Sudaro mokyklos metrinę finansinę atskaitomybę.

12.      Tvarko griežtos atskaitomybės blankų vedimą ir nurašymą.

13.Apiformina dokumentus darbuotojams, turintiems nedarbingumo pažymas, išleidžiant atostogų.

14.      Išrašo kasos dokumentus.

15.    Daro pavedimus atsiskaitymui su kreditoriais, seka sąskaitos likutį banke (informuojant mokyklos direktorių).

16.      Vykdo mokyklos direktoriaus kitus pavestus darbus.

Seka sutarčių vykdymą.

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.