Mokytojų sąrašas:

 

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Diana Bukauskienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

(8~386) 5 11 75

2.

 

 

(8~386) 5 11 75

3.

 

 

(8~386) 5 11 75

4.

 

 

(8~386) 5 11 75

5.

 

 

(8~386) 5 11 75

6.

 

 

(8~386) 5 11 75

7.

 

 

(8~386) 5 11 75

8.

Gražina Sobčikienė

  Pradinių klasių, rusų k. vyr.           mokytoja

  (8~386) 5 11 75

9.

 

 

(8~386) 5 11 75

10.

 

 

(8~386) 5 11 75

11.

   

(8~386) 5 11 75

12.

 

 

(8~386) 5 11 75

13.

   

(8~386) 5 11 75

14.

 

 

(8~386) 5 11 75

15.

 

 

(8~386) 5 11 75

16.

 

 

(8~386) 5 11 75

17.

 

 

(8~386) 5 11 75

18.

   

(8~386) 5 11 75

19.

 

 

(8~386) 5 11 75

 

 

 

Mokytojo pareigos:

 

1.     Formuoja moksleivių ugdymo turinį, vadovaujantis bendruoju ugdymo planu ir

 

mokymo priemonėmis, teikia moksleiviams šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkantį išsilavinimą.

 

2.Pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams.

 

3.Ieško naujų pedagoginės veiklos organizavimo formų bei metodų, atitinkančių ugdymo turinį ir jo kaitą.

 

4.Sudaro mokomojo dalyko teminius planus. Pasiruošia pamokoms, papildomojo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti.

 

5.Skatina moksleivius mokytis, padeda turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertina moksleivių pasiekimus. Neapkrauna moksleivių mokymo programoje nenumatytais darbais.

 

6.Palaiko drausmę pamokų, papildomojo ugdymo bei mokyklos organizuotų renginių metu, saugo moksleivių sveikatą ir gyvybę.

 

7.Padeda moksleiviams formuoti pilietiškumo, dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, darbo higienos įgūdžius.

 

8.Siekia, kad moksleivių žinios atitiktų valstybinius bendrojo ugdymo standartus.

 

9.Moko moksleivius darbštumo, susikaupimo, savarankiškumo, atsakomybės, iniciatyvumo ir reiklumo sau. Brandina moksleivių kūrybinį mąstymą.

 

10.      Sudaro visiems moksleiviams vienodas galimybes atskleisti savo gebėjimus bei talentus.

 

11.      Padeda moksleiviams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoja kultūrinius interesus, formuoja saugos darbe bei buityje įgūdžius.

 

12.      Analizuoja savo pedagoginę veiklą, vertina rezultatus ir su jais supažindina moksleivius, jų tėvus, kolegas, mokyklos vadovybę bei savivaldos institucijas.

 

13.      Kartu su mokyklos pedagogais, specialistais, medikais, psichologais sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, poilsio klausimus.

 

14.      Mokykloje pamokos metu rūpinasi moksleivių, dalyvaujančių pamokoje, saugumu.

 

15.      Instruktuoja moksleivius (vedant atitinkamų dalykų pamokas), kaip saugiai atlikti pavestus darbus.

 

16.      Įvykus nelaimingam atsitikimui arba staigiai mokiniui susirgus, nedelsiant iškviečia medicinos darbuotoją arba palydėti mokinį į medicinos kabinetą.

 

17.      Stebi, analizuoja tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų bei socialinės aplinkos poveikį vaikų ir jaunimo ugdymui.

 

18.      Dalyvauja įgyvendinant prevencines priemones prieš smurtą. Pastebėjus smurtą prieš kitą asmenį, nedelsiant informuoja mokyklos vadovą, nepilnamečių apsaugos inspekciją ir kitas atitinkamas įstaigas. Savo kompetencijos ir galimybių ribose imasi priemonių apsaugoti asmenį, kuriam grėsė smurtas.

 

19.      Tvarko visus pedagoginės veiklos dokumentus, dalyvauja mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių būrelių susirinkimuose ir kituose privalomuose renginiuose. Vykdo mokytojų tarybos nutarimus.

 

20.      Mokyklos direktoriaus siuntimu vyksta ir dalyvauja egzaminuojant moksleivius egzaminavimo centruose.

 

21.      Nuolat gilina dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia savo akiratį. Tobulina savo kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

 

22.      Bendradarbiauja su kolegomis, dalinasi savo darbo patirtimi.

 

23.      Pavaduoja sergančius ar išvykusius mokytojus (kolegas), jei taip nurodė mokyklos direktorius.

 

 

 

Mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės darbuotojos:

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Užimamos pareigos

Mokyklos telefono numeris

1.

Laima Vaičiukėnienė

Auklėtoja

(8~386) 5 11 75

2.

Galina Tvardienė

Auklėtojo padėjėja

(8~386) 5 11 75

 

     

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo teisės ir pareigos:

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas turi teisę:

 

1.       Gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas;

 

2.       Kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas;

 

3.       Gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinio, specialiojo pedagogo, logopedo, pradinių klasių mokytojų ir kitų pedagogų, administracijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pagalbos mokiniui mokytoju ir mokyklai centro;

 

4.       Pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus;

 

5.       Turėti padėjėją;

 

6.       Teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją;

 

7.       Dalyvauti įstaigos savivaldoje;

 

8.       Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo;

 

9.       Ne mažiau kaip 3 val. per savaitę skirti metodinei veiklai;

 

10.    Į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas garantijas;

 

11.    Turėti darbo saugą  ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas.

 

12.    Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo:

 

13.    Sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

 

14.    Daryti išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti individualių ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauti jas rengiant;

 

15.    Organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus;

 

16.    Kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką;

 

17.    Supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie vaiko daromą vystymosi pažangą;

 

18.    Skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikti jiems informaciją, konsultuoti;

 

19.    Parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(si) poreikius;

 

20.    Taikyti specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba;

 

21.    Bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedu, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, pradinių klasių mokytojais ir kt.);

 

22.    Bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisidėti prie bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo;

 

23.    Tobulinti savo kvalifikaciją;

 

24.    Laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų;

 

25.    Atsakyti už darbuotojo pažymėjimo pateikimą tikrinančiai tarnybai pareikalavus;

 

26.    Priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą. Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims griežtai draudžiama;

 

27.    Dirbti tik paskirtą darbą ir neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims;

 

28.    Dėvėti švarius, tvarkingus, patogius dirbti su vaikais, ne iššaukiančius ugdytinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos drabužius. Avėti saugią, neslidžią, skirtą  vidaus patalpoms avalynę;

 

29.    Nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę. Susirgus, nedelsiant pranešti tėvams, apie vaiko ligą nedelsiant informuoti sveikatos priežiūros specialistą, įstaigos vadovą;

 

30.    Jei vaiko nėra grupėje, išsiaiškinti jo neatvykimo priežastis;

 

31.    Daug dėmesio skirti naujai atvykusiam vaikui jo adaptacijos laikotarpiu;

 

32.    Žaisti kartu ir stebėti žaidžiančius vaikus;

 

33.    Neduoti žaidimui pavojingų, aštrių daiktų, tuščių indų, kuriuose buvo cheminės ar kitos panašios kilmės medžiagos;

 

34.    Ugdyti įprotį plauti rankas prieš valgį, apsilankius tualete ir kiekvienu būtinu atveju;

 

35.    Pratinti vaikus prieš miegą nusirengti, tvarkingai sudėti drabužėlius, palaikyti tinkamą aplinką dienos miegui;

 

36.    Stebėti miegančius vaikus, nepalikti jų vienų;

 

37.    Laikantis dienos ritmo, išvesti vaikus į kiemą pasivaikščioti;

 

38.    Nepalikti vaikų vienų be priežiūros patalpoje, pasivaikščiojimų metu lauke;

 

39.    Nuolat stebėti ir skaičiuoti vaikus, kad jie neišeitų iš mokyklos teritorijos, o jei taip atsitiko, skubiai pranešti įstaigos administracijai, tėvams, policijai ir vykdyti paiešką;

 

40.    Laikyti žirkles, adatas, kitus aštrius daiktus ir įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 

 

 

 

 

Auklėtojo padėjėjo pareigos:

 

Auklėtojo padėjėjas privalo:

 

1.       Laikytis įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga, higieninius kultūrinius reikalavimus;

 

2.       Padėti aprengti ir nurengti vaikus, padėti vaikams plauti rankas, atnešti į grupę maistą iš virtuvės, jei vaikai maitinami grupėje, padėti vaikus nuvesti į valgyklą, jei maitinami valgykloje, serviruoti stalus ir pateikti maistą, padėti vaikams susitvarkyti tualete, kartu su auklėtoja plauti žaislus, pasirūpinti virintu vandeniu vaikams burnai skalauti, kloti jų lovytes, keisti ir lyginti patalynę, rankšluosčius, servetėles pagal grafiką;

 

3.       Lydėti vaikus į išvykas, ekskursijas;

 

4.       Naudoti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones, kurios įtrauktos į leidžiamų vartoti priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

 

5.       Laikyti plovimo, valymo ir dezinfekavimo priemones markiruotoje taroje, specialiai tam skirtoje vietoje;

 

6.       Sekti grupės temperatūros režimą, apšvietimą, ventiliaciją;

 

7.       Nuolat tikrinti, prižiūrėti baldus, kad nebūtų išlindusių vinių, atplaišų;

 

8.       Laikyti asmens daiktus tik personalo persirengimui skirtoje vietoje;

 

9.       Nuolat apžiūrėti lauko žaidimų aikštelę, smėlio dėžę, kad nebūtų stiklo šukių, aštrių daiktų;

 

10.    Plauti grindis, kai nėra vaikų, prieš plaunant iššluoti. Plaunant laiptus, kibirą su vandeniu statyti ant viršutinės laiptų pakopos. Po plovimo grindis sausai iššluostyti. Langus valyti dienos metu stovint ant grindų arba ant stabilaus paaukštinimo. Jei langai aukštai, prisirišti apsaugos diržu, kurio galą prisitvirtinti prie pastato konstrukcijos;

 

11.    Bendradarbiauti su grupės auklėtoju, padėti ugdymo procese;

 

12.    Laikytis asmeninės darbo higienos;

 

13.    Pagal grafiką tikrintis sveikatą;

 

14.    Neatvykus į darbą dėl pateisinamos priežasties, apie tai pranešti mokyklos direktoriui.

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.