Pradžia Naujienos

DĖL KONSULTACIJŲ

 

Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokiniui suteikiama mokymosi pagalba pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan.  

 

Eil. Nr.

Mokytojo v., pavardė

Dalykas

Savaitės diena

Konsultacijos laikas

1

N. Skunčikienė

Matematika

Pirmadienis, antradienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

Trečiadienis

7 pamoka

2

S. Petkūnienė

Biologija, gamta ir žmogus

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis,  penktadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

Ketvirtadienis

6,7 pamokos

3

J. Purvinskienė

Lietuvių k.

Ketvirtadienis

7 pamoka

4

L. Ratkevičiūtė

IT

Pirmadienis, antradienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

5

R. Šakalienė

Geografija

Trečiadienis, penktadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

6

A.Tijūnėlienė

Istorija

Antradienis, ketvirtadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

7

K. Visakavičienė

Fizika

Penktadienis

7 pamoka

8

F. Juchnevičius

Kūno k.

Antradienis

7 pamoka

Antradienis – penktadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

9

S. Žiliukienė

Lietuvių k.

Pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis

Per pertraukas po  4 pamokų

Trečiadienis, penktadienis

Po 6 pamokų

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SAVAITĖ

 Lapkričio 14 – 20 d. skelbiama

 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SAVAITĖ

 VEIKLA 

Eil. Nr.

Veikla

Atsakingi

1

Stendinės medžiagos parengimas

Mokytojos A.Tijūnėlienė, L. Teteriukovienė

2

Pokalbiai, veikla apie vaiko teises ir pareigas, Tolerancijos dieną (lapkričio 16 d.)

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

3

Piešinys „Mano teisės ir pareigos“. Piešia visos klasės (2 – 10, III d – IV d) Piešinyje turite nurodyti klasę, piešinio temą, klasės mokinių vardus. Darbas atliktas tvarkingai, išbaigtas. Pristatote iki lapkričio 17 d. pavaduotojai.

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai, mokytoja I.Pajarskienė

4

Tolerancijos paukščio gamyba. Iš anksto bus duoti balandžių trafaretai, juos išsikirpsite ir priklijuosite koridoriuose ant langų priešais klasę  (2 – 3 langai)

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

5

Laiškas mokyklai. Kviečiame parašyti: trys geriausi dalykai mokykloje ir trys blogiausi dalykai mokykloje. Laiškus su nuomonėmis metate į dėžę, kuri stovės prie raštinės. Iki lapkričio 18 d.

Mokinių taryba,

5 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

6

Aktyvios pertraukos sporto salėje, lapkričio 18 d.

2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai, mokyt. F. Juchnevičius

7

Gerų darbų dienos namuose. Lapkričio 19 – 20  d.

PUG, 2 – 10, III d – IV d mokiniai ir tėveliai

 Vaiko gerovės komisija

 

 

 

„Iš naujo atgimę“

 5 klasės mokiniai, paskatinti gamtos ir žmogaus mokytojos, Sonatos Petkūnienės papuošė biologijos klasę savo nuostabiais darbeliais iš įvairių panaudotų medžiagų ir buitinių atliekų. Šios parodėlės tikslas buvo priminti mokiniams, kad privalome gyventi švarioje, gražioje aplinkoje ir neteršti savo MOTULĖS GAMTOS. „Iš naujo atgimę“ darbeliai paskatins ir kitų klasių moksleivius protingai panaudoti buitines atliekas.                                                                                                                                         

                                                          Biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petkūnienė


Įsivertinimas

Ignalinos r. savivaldybė ir  rajono mokyklos, tame tarpe ir mūsų mokykla,  norėdamos įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraiškas dalyvauti nacionalinio egzaminų centro  veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“. Įvertinus paraiškas su savivaldybėmis ir mokyklomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

Bendradarbiavimo tikslas – šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti savivaldybių ir mokyklų darbo gerinimui.

Mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti buvo panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat buvo  naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei.

Su 2015 – 2016 m. m. 2, 4,6,8  klasių mokinių mokymosi pasiekimų diagnostiniais vertinimais galite susipažinti skyrelyje „Įsivertinimas“

Konstitucijos egzaminas

 

 

 

Rugsėjo 27 d. Dūkšto mokykloje vyko  Teisingumo ministerijos organizuojamas Konstitucijos egzaminas. Mokykloje Konstitucijos pamoką organizavo istorijos mokytoja Audronė Tijūnėlienė. Savo konstitucines žinias pasitikrino 9 mokiniai iš 5 – 10 klasių ir 8 gimnazistai. Pirmajame etape visiems laikantiems buvo pateikta 30 uždarų klausimų. Geriausiai sekėsi septintokui Donatui Meškėnui, dešimtokams Ryčiui Šakaliui ir Vitai Juravičiūtei, bei abiturientei Evelinai Šakalytei. Deja, į antrąjį etapą niekas nepateko.